Triglavski narodni park

(1994-1998)

Triglav national park

[Slovenija|Triglav national park|Pokljuka]
Pokljuka severna geografska širina: ~46° 24'
vzhodna geografska dolžna: ~13° 53'
nadmorska višina / barja (~1200 m -1300 m)
[ENGLISH]
Pokljuka je gozdnata planota v Vzhodnih Julijskih Alpah. Planota leži med dolinama Radovna in Krma. Jugovzhodni rob planote se strmo spusti proti Savi Bohinjki (Pirašiški slap, Mokri Log). Zaradi intenzivnega oglarjenja za potrebe razvijajočih se fužin na območju Bohinja so bili v 18. stoletju obsešni pretežno bukovi in jelovi gozdovi na Pokljuki izsekani. Pozneje se je pogozdovalo pretežno s smreko, ki je danes prevladujoča drevesna vrsta na Pokljuki.

Barje Šijec


Planina Kranjska dolina
Pokljuška soteska
Rudno Polje - zima Celozaslonski prikaz
[Slovenija|Triglavski narodni park]