1 2 3 4 5 6 7 8
[ENGLISH]
Muzej na prostem Rogatec je doslej največji muzej na prostem na Slovenskem. Zaradi kulturnih, etnoloških, krajinskih, zgodovinskih in drugih izjemnih lastnosti ima poseben pomen za Republiko Slovenijo, zato je bil z odlokom Vlade Republike Slovenije leta 1999 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena (UL RS 81/99). V njem je predstavljeno življenje in delo kmetov in obrtnikov 19. in začetka 20. stoletja z območja Rogatca, predvsem s pobočij Boča, Donačke gore in Maclja. Petnajst različnih prenesenih ali rekonstruiranih objektov ter spremljajočih funkcijskih prvin je na muzejskem prostoru zasnovanih v treh različnih sklopih. Domačijo sestavljajo rojstna hiša pesnika Jožeta Šmita z ograjenim vrtom, gospodarsko poslopje z gnojiščem in poljskim straniščem, čebelnjak, svinjaki in kozolec. Upravni del predstavlja ,loden', prvotno trška trgovina z mešanim blagom, ki ima danes tudi funkcijo muzejske trgovine z upravnimi prostori. V tretjem sklopu pa je gostinski del z vinsko kletjo v funkciji ,pušenšanka' in značilno zasajenimi brajdami. Muzej na prostem Rogatec je bil leta 1997 nominiran za evropski muzej leta.
V prihodnje je načrtovana širitev muzeja (potrjena z Ureditvenim načrtom leta1998) s prezentacijo tipološko raznolikega stavbnega in kulturnega izročila: domačijo malega kmeta in kamnarja, kamnarsko bajto kot delavnico, vinsko kletjo in sušilnico za sadje in lan.
Muzej na prostem Rogatec je namenjen trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, etnoloških, krajinskih in zgodovinskih vrednot, prezentaciji kulturnih vrednot spomenika in situ (na samem mestu) ter v medijih, učno-demonstracijskemu delu ter znanstvenoraziskovalnemu delu.

Celozaslonski prikaz - Full Screen QTVR
CELOZASLONSKI PRIKAZ V VISOKI LOČLJIVOSTI :: Virtualni vodnik v manjši ločjivosti (hitrejše nalaganje) >Muzej na prostem Rogatec
Za prikaz celozaslonskih prostorskih slik je potreben pravilno nameščen Quick Time

All rights of this site are reserved. Author: Boštjan Burger, July 2005